IV. LÁSZLÓ KIRÁLY “TEK” néven említi a Települést 1278.02. 21

Általános TörténelmiDOKUMENTUMOK | Nincsenek hozzászólások

0282

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

Az okirat adatai (Horvát István könyvtárából került az irattárba):

Keltezés: 1278.02.21.
Kiadta: IV.(Kun) László
Magyar Nemzeti Múzeum törzsanyag
(A pecsét az okmány hátára van nyomva. Eredetije a Nemzeti Múzeum kézirati gyűjteményében található.)

1278-ból származó oklevél, amely Tek néven említi a falut. Ebben IV. László király,  1278.02. 21-én, átírva a korábbi Somogyi Konvent  oklevelét, melyben  Illyei Ipolit comes fiai: Ugrin, Miklós, Bálint és  Ipolit, számára adja a Fonou (Fonó)  nevű pusztaföldet:

” Nos Ladislaus Dei gracia Rex Vngarie significamus omnibus quibus expedit presencium per tenorem, quod magister Vgra, Nicolaus, Valentinus, et magister Ipolitus filij Comitis Ipoliti de Elya, fideles nostri, quandam terram Fonou vocatam Tawarnicorum nostrorum nomine terre vacue a nobis petierunt sibi dari; sed quia do qualitate et quantitate ac circumstancijs eiusdem terre nobis veritas nou coustabat, fidelibus nostris Abbati ei Conventui Symigiensi dedimus in mandatis, que postmodum rescripserunt nobis in hec verba:
Excellentissimo domino suo Ladislao Dei gracia Illustri Rege Vngarie Conuentus Monasterij Sancti Egidij de Simigio oraciones in Domino debitas et deuotas. Receptis litteris Vestre Maiestatis cum Gabriano de Myrey homine vestro fidelem hominem nostrum misimus pro testimonio ad reambulandam terram Fonou uocatam Tawarnicorum vestrorum, quam magister Vgra et fratres sui, filij Comitis Ipoliti a uestra gracia petierunt sibi dari. Qui postmodum una cum eodem homine vestro ad nos redientes dixerunt, quod convocatis vicinis et commetaneis predictam terram Fonou reambulauerunt, et eandem vacuam invenerunt, et nullo contradictore apparente statuerunt Vgra et fratribus suis, filijs Comitis Ipoliti iuxta collacionem vestre magnitudinis possidendam.
Vnde Bos ad peticionem prefatorum nobilium dictam terram Fonou eisdem auctoritate presencium duximus conferendam, daturi super hoc nostrum priuilegium cum presentes fuerint reportate. Datum in villa Tek feria secunda post Dominicam Exsurge, anno Domini M°. CC°. septuagesimo octauo.”

Ami számunkra rendkívül fontos, az a latin nyelvű okirat keltezésén található helységnév: “villa Tek“.

Az eredeti kézirat másolata, a második képen kiemelve a településünket említő rész:

0281*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képekre!

0283

A kézirat eredeti szövegének másolata:

0284

0280

Forrásfeldolgozás:
Szentpétery Imre — Borsa Iván: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet 2-3. füzet 1272–1290 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 9. Budapest, 1961) 203.oldal:

Kelt.: 1278. febr. 21. Tök falu.  — D. in villa Tek, feria secunda post dominicam Exsurge a. d. M° CC° septuagesimo octavo.
éliási (de Elya) Ipolitus comes fiainak: Vgra mesternek, Miklósnak, Bálintnak ís Ipolitus mesternek adja a királyi tárnokok Fonou nevű lakatlan földjét, átírván a somogyi konventnek az iktatásról szóló k. n. jelentését, s az adományról privilégiális oklevelet ígér.
Eredeti: 16,1 X 12,6 cm. Hátlapjára nyomott pecsét darabkái. Dl. 40.137. (Múz. Törzsanyag.) Wenzel IV. 95. — Kivonat: Mon. eccl. Strig. II. 80. Regesztaszám:  2845.

Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár – Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus/Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus/4. kötet/52. IV. László király Ipolit gróf fiainak adományozza Fonu nevű földet. 1278.

Üzenet hagyása