II.ULÁSZLÓ, REGESZTA 1490-ben

Általános Történelmi | Nincsenek hozzászólások

Az Okirat az Országos Levéltárban található:

 

0233

*Nagyobb méret megtekintéséhez kattintson a képre!

 

Az Országos Levéltárban található eredetien latin nyelvű, függő pecsétes okiratban, 1490-07-31-i keltezéssel II.Ulászló király Mátyás király halála után Corvin Jánosnak adományozza az alábbiakat, közöttük említve Thewk  (Tök) település.

 

Az eredeti Okirat adatai:

Kelt: 1490-07-31
Kiadó: II. ULÁSZLÓ
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függõ
Nyelv: Latin

Szövege:
Ulászló király bizonyítja, quod reverendi in Cristo patres domini Johannes Waradiensis, Thomas Jauriensis, Johannes Chanadiensis et Staphanus Sirimiensis ecclesiarum episcopi, necnon magnifici viri Stephanus de Bathor iudex curie et wayuoda Transilvanus, Stephanus de Zapolya, comes perpetuus terre Scepusiensis etc., Sigismundus comes de Bozyn et de Sancto Georgio, Petrus Gereb de Wyngarth, Ladislaus de Rozgon, Bartholomeus Dragfy de Belthewk et Wilhelmus Pankirher de Zalonok eléje járultak a saját és a többi országnagyok nevében in castris exercitus nostri prope villam Farkashyda és az ő királlyá választásával kapcsolatban bejelentették, hogy bizonyos egyességet kötöttek cum illustrissimo domino Johanne Corvino, duce Oppavie et Lypthovie, Mátyás király fiával, miután Mátyás király meghalt. Elhozták az erről szóló okmányt is, mely valamennyiök pecsétjével volt ellátva és kérték a királyt, hogy azt hagyja jóvá. Tart. ez: Nos Hyppolitus Estensis, electus et confirmatus ecclesie Strigoniensis, Urbanus Agriensis, Joannes Waradiensis, Thomas Jauriensis, Johannes Wesprimiensis, Nicolaus Waciensis, Johannes Chanadiensis, Stephanus Sirimiensis ecclesiarum episcopi; comes Stephanus de Bathor, wayvoda Transilvanus et iudex curie regie, Stephanus de Zapolya comes perpetuus terre Scepusiensis ac supremus capitaneus ducatus Austrie, Sigismundus et Petrus comites de Bozyn et de Sancto Georgio, Paulus de Kynis comes Themesiensis, Petrus Gereb de Wyngarth, Nicolaus Banffy de Alsolyndwa, Ladislaus Orzagh de Gwth, Ladislaus de Rozgon, Ladislaus de Lossoncz, Bartholomeus Dragfy de Belthrwk, Ladislaus Morocz de Meggesallya, Wilhelmus Pankirher de Zalonok, Johannes Banfy de Lewa, Johannes de Peren, Blasius Magyar, Desew Banfy de Lossoncz, Paulus, Albertus et Ludovicus de Pakos, Nicolaus et Johannes Pethewfy de Gerse, Benedictus de Chaak, Petrus Doczy, Nicolaus Zolomy de Albes és a többi országnagyok bizonyítják, hogy Mátyás király keserű halála, amikor az ország minden oldalról ellenségekkel van körülvéve és az országot nagy veszély fenyegeti és ha Corvin Jánossal, oppelni és liptói herceggel, Mátyás fiával nem tudnak minél előbb megegyezésre jutni, belső háború réme is fenyeget, azért igyekeztek vele békés megegyezésre lépni, hogy elhárítva a belső háborút, könnyebben állhassanak ellen a külső ellenségnek. – A megegyezést több pontba foglalták, amelyek elseje: Hogy ha a királyválasztásra összegyűlt rendek a nevezett Corvin Jánost valami isteni akarat folytán vagy bármi más meggondolásból nem választanák meg Magyarország királyává, ne regii nominis honore et titilo careat,választassék meg Bosznia királyává és ugyanakkor tartsák meg az ő boszniai királlyá való választását, amikor majd valakit Magyarország királyává választanak, akinek a megkoronázása után a harmadik vagy negyedik napon őt is meg kell koronázni Bosznia királyává. – 2./ Corvin János apja, az elhunyt Mátyás király iránti hálájukból úgy rendelkeztek, hogy a boszniai királyság mellett az övé legyen ducatus regni Sclavonie a szokásos és jogos jövedelmekel.. és a Zágrábban, Csáktornyán, Monyorokeken és másutt lévő vámokkal és harmincadokkal, annak a hozzáadásával, hogy tisztjei valóban harmincadokat és ne huszadokat szedjenek. – Azután az övé legyen banatus regnorum Dalmatie et Croatie ezeknek összes jogos jövedelmeivel; mindezeket úgy adják, quod ducatum predictum et ipsum regnum Sclavonie élete végéig mint örökös úr bírja, banatum vero prefatorum regnorum Dalmatie et Croatie mint más tisztviselő bírja élete végéig, de mindkét állásban legyen a jövendő királlyal szemben sit semper subditus et fidelis és parancsainak engedelmeskedjék. Mivel Jaycza és a többi ottani várak fenntartására nagyobb összegre van szüksége, azért elhatározták, hogy a jövendő magyar király e célra évenként 12 ezer aranyat és decem tumenos salium partim in Zolnok, partim vero in Zegedino adassék neki. – Címül használhatja a rex Bozne et dux Sclavonie, Oppavie et Lypthovie, necnon banus regnorum Dalmatie et Croatie. Ennek kell szólítsák a jövendő király és az országnagyok is. – 50 jobbágyig terjedőleg szabadon adományozhat birtokokat és az ily adományozást a király köteles jóváhagyni; az ennél nagyobb birtokok adományozása a király hatáskörébe tartozik. Tisztviselőit szabadon nevezheti ki, de csak olyanokat, akik a törvényt betartják és a jogokat figyelembe veszik. – Frakno várát és Kysmarton városát a Sopron megyében lévő várral együtt, amelyeket Mátyás király adományozott neki, de amelyeket a minap Beatrix királyné és az országnagyok Zapolya-i István örökös szepesi comesnek és az ausztriai hercegség főkapitányának 7 ezer arany forintért iratták át, azokat a koronázás után az új királlyal visszaadatják neki.. Szlavoniában castrum Medwe, necnon castella Lwkowecz et Bakonok azok tartozékaival együtt meghagyják János herceg kezén, bár azokról Johannes Thwz de Lak azt állítja, hogy őt illetik, de per esetén a herceg is tartozik iuri stare. – Comitatus Zagoria simulcum castris et castellis Krapyna, Warasd, Werbowecz, Throkenstain, Wynycza, Greben, Lager, Ozthen és Bela vocatis és a hozzájuk tartozó városokkal és falvakkal, amelyek egykor Zagorya-i György és Vilmos tulajdonai voltak, de hűtlenségük folytán a szent koronára szálltak, maradjanak meg örökre a herceg kezén. Item civitas Kewzeg cum castro et pertinentiis, amelyeket Mátyás király Frigyes császár kezéből ragadott ki és a hercegnek adta, szintén a herceg kezén maradjanak.. – Ceterum de castris Gywla, Maroth, Chewrewgh, Soklos, Solmar, Baymocz, Lykowa, Arwa, Sclabyna, Zthropko, Saros et Chew, ac castellis Laak et Gara com oppido et pertinentiis, necnon oppidis Donathhaza, Fwthak, Debreczen, Thwr, Waranno et Halas ac villis Sambok, Thewk et Perbar, similiter etiam de civitate et castro Strigoniensi, Zthanychnyak, Lypowicz, Woywodyna et Rapacz vocatis ceterisque castris civitatibus et oppidis in Croatia existentibus, puta Nowe Ztharygrad, Baag, Othozeek, Othartcz, Prozor, Obrowacz, Klythowacz, Pochytel, Wech, Krwpa, Japra et castello Obrowaczky apellatis úgy határoztak, hogy ezek örökre az ő tulajdonai, míg Brynya vára és Belay tartozékaikkal élte tartamára az övék. – Továbbá, hogy az Erdélyben lévő Hunyad vára, mely öröklött jogon szállt reá, simul etiam fodyne sew montana in Novozolio, mardjanak meg neki örök jogon.. Hogy továbbá castra Athyna, Wywar, Nekche et Feyerkew, necnon districtus Thethewoyna szintén a kezére kerüljenek, amelyekről az új király ad neki adományozó oklevelet. Továbbá úgy határoztak, ut castra Posoniense et Komaroniense cum honore comitatus, necnon Thatha, 40.000 arany forint értékben zálog címén maradjanak meg a herceg kezén, aki csak az összeg ellenében köteles azokat a jövendő királynak átengedni. – Az ausztriai javak közül Reecz et Kyrislag tartozékaikkal, preterea castrum Wolkosdorff ugyancsak tartozékaival; Morvaországban pedig civitas Broda Hungaricalis, simulcum castro et pertinentiis, Szlavóniában pedig castrum Kemlek Maius appellatum örökre a herceg kezén maradjanak. A kezén maradjanak továbbá civitates Bryskocz et Kothanycza cum castris in Carniola existentibus. Ha idők folyamán a felsorolt javak valamelyikét peres úton elvesztené, a király köteles őt az ilyenekért kárpótolni. Ezzel szemben a herceg, hogy jószándékát kimutassa castra et civitates Pethowiam, Rakospurgam, Novam Civitatem és a többieket úgy Ausztriában, mint Stájerországban, Karinthiában és Krajnában, amelyek jelenleg a kezén vannak, valamint a két Sziléziában és Lucasiában, egyedül az oppeln-i hercegséget véve ki, mely öröklött jogon marad meg a kezén, át fogja adni a szent koronának és a jövendő magyar királynak, addig is megőrizve azokat az ország számára, míg a fenti pontokat a király saját pecsétjével meg nem erősíti, amint az országnagyok is saját pecsétjeikkel meg fogják azt erősíteni. – Ha örökös nélkül halna meg, javai a szent koronára szállnak, de amiket a királytól kapott, azok felett halála előtt szabadon rendelkezik. Az országnagyok kötelezik magukat, hogy embereit az eddig általuk elkövetett jogtalanságok felett mentesítik, viszont ő sem fogja megengedni, hogy azok az ország törvényei vagy egyesek kiváltságai ellen cselekedjenek. Similiter etiam bibliothecam, pro regni decore existentem, nem engedi megkárosítani vagy széthordani, sed universos libros ibidem relinqui faciet, de maga számára egyes köteteket kivehet belőlük. E kötelezvényt minél előbb be kell a király előtt mutatni és jóváhagyatni, ő pedig coronam regni Hungarie, quam sub potestate sua habet, köteles nekik kiadni, castra tamen Budense, Wyssegradiense et Nandoralbense a többi királyi várakkal és vámokkal együtt az új király megérkeztéig kezén tarthatja. – Mindezek betartását becsületszó alatt fogadta és ugyancsak becsületszó alatt kötelezték magukat az országnagyok az őket érintő pontok betartására, aminek nagyobb hiteléül pecsétjeikkel is megerősítették az articulusokat. A király belátván, hogy a pontok nemcsak reá nézve kedvezőek, hanem az egész országra nézve is hasznosak, a megegyezést és annak minden pontját jóváhagyja, ratificálja és királyi szavára ígéri annak a betartását és betartatását. – Wladislaus rex manu propria. – Oklevél libellus formájában, töredezett függő pecséttel.

Címkék:  

Üzenet hagyása